Algemene verkoopsvoorwaarden

Atikel 1: ALGEMEENHEDEN

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang, zelfs op de algemene en bijzondere voorwaarden van onze klanten. Door enkel een bestelling bij ons te plaatsen, treden de klanten toe tot onze algemene voorwaarden die hieronder gedefinieerd zijn. Om aan ons tegenstelbaar te zijn dient elke afwijking aan huidige voorwaarden expliciet vermeld te zijn in de bijzondere voorwaarden van onze bevestigingen van bestellingen.

 

Artikel 2: OFFERTE

De offertes van de INOX GASTRO PRO zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van de voorraad en van de prijs. De prijzen die in een offerte voorkomen zijn vatbaar voor wijzigingen tot afsluiting van de overeenkomst. Onze offertes veronderstellen geen enkele verbintenis van onzentwege zelfs in geval van opties.

Behoudens andere bepalingen, zijn de prijzen aangeduid op onze offertes slechts geldig in geval van aanvaarding door de klant binnen de 8 dagen. Onze prijzen zijn bedoeld vanaf vertrek uit onze winkels, verpakking, en taksen exclusief.

 

Artikel 3: BESTELLINGEN

3.1. De “vaste bestelling” gedaan door de koper zal enkel geldig zijn wanneer ze aanvaard is door de INOX GASTRO PRO door een opdrachtbevestiging. Deze aanvaarding houdt de afsluiting van de overeenkomst in. De bestelling is onherroepelijk voor de koper, en mag onder geen beding door de koper worden vernietigd, zelfs voor aanvaarding door INOX GASTRO PRO. .

3.2. De koper betaalt de volledige bestelling bij de plaatsing van de bestelling.

 

Artikel 4: LEVERING

4.1. Leveringstermijn: De productietermijn wordt door NOX GASTRO PRO slechts ter informatie gegeven. De leveringstermijn is niet bindend en laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietiging van de bestelling. De koper verklaart een bestelling in verschillende leveringen te aanvaarden.

4.2. Afhaling kunnen gebeuren in het depot aangegeven door INOX GASTRO PRO .

4.3. Levering: De levering wordt geacht plaats te vinden op het ogenblik dat de goederen het depot van INOX GASTRO PRO verlaten en door de koper gespecifieerd worden, en ten laatste op het ogenblik van het afgeven van de goederen door de INOX GASTRO PRO aan de vervoerder,. De goederen worden vervoerd op risico en gevaar van de klant of de bestemmeling zelfs in geval van bijzonder voorwaarden zoals een franco levering en/of montage door onze zorgen.

4.4. Weigering van de levering: In geval van weigering van levering van het voorwerp van zijn bestelling of in geval van gebrek van levering te wijten aan de koper, zal deze laatste gehouden zijn aan de door INOX GASTRO PROeen forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 30% van de prijs der bestelde koopwaar te betalen. Deze schadevergoedingmag echter meer dan 30% bedragen indien de werkelijke geleden schade door INOX GASTRO PRO meer bedraagt.

 

Artikel 5: DE PRIJZEN

De prijzen van INOX GASTRO PRO betreffen verpakte goederen, afgenomen in de magazijnen van INOX GASTRO PRO , transportkosten, taksen, verpakkingen en verzekering niet inbegrepen.

 

Artikel 6: BETALING

6.1. Bestelling worden onmiddelilijk betaald, bij het afsluiten van de bestelling

6.2. Wisselbrieven, handelseffecten of de aanvaarding van gedeeltelijke betalingen brengen geen rechten mee.

6.3. In geval van gedeeltelijke betalingen of betaling per wissel, zal het niet-betalen op een der vervaldagen het volle recht geven om het nog verschuldigde saldo op te eisen, en dit voor alle bestaande leveringen tussen de zelfde partijen.

6.4. Niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 2% nalatigheidintrest per maand verhoogd.

 

Artikel 7: EIGENDOM

De verkochte koopwaar blijft eigendom van INOX GASGTRO PRO tot en met de integrale betaling vanwege de koper. De koper verbindt er zich toe zich niet van de koopwaar te ontdoen alvorens de integrale betaling. De koper is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de goederen of apparaten die nog onze eigendom zouden zijn ingevolge de vermelde bepaling.

De b.v. LEADING CONSTRUCTION STAINLESS mag, ten alle tijde, terug in het bezit treden van de onbetaalde koopwaar.

 

Artikel 8: KLACHTEN

De klachten en betwistingen worden slechts in overweging genomen indien ze geschreven en per aangetekend schrijven worden gericht aan onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen op het door de klant aangeduide adres.Het indienen van een klacht door de koper kan geen opschorting of vertraging teweeg brengen van de betaling van de facturen op hun vervaldag.

 

Artikel 9: WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

INOX GASTRO PRO waarborgt de verkochte koopwaar en het materiaal tegen iedere constructiefout gedurende een termijn van een jaar te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan evenwel verminderd worden in geval en in de mate dat de toegestane waarbord aan INOX GASTRO PRO door zijn eigen leverancier minder dan een jaar bedraagt. Deze waarbordg is evenwel beperkt tot de vervangingskosten van de onderdelen die INOX GASTRO PRO als gebrekkig aanduidt, zonder dat nochtans enige andere verplichting in haar hoofde kan ontstaan.

De koper aanvaard dat geen enkele diensten na verkoop onder de verantwoordelijkheid  INOX GASTRO PRO vallen.

 

Artikel 10: INTERPRETATIE

In geval van betwisting bij de interpretatie van de huidige verkoopsvoorwaarden, zal de nederlandse taal als de referentietekst doorgaan.

 

Artikel 11: TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Ieder geschil is onderworpen aan de Belgische wet en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd..